Informatie inzake de publicatieplicht ANBI Status

De Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk staat geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 09183444. De Stichting is gevestigd op de Greversweg 5, 7108 AG te Winterswijk.

De Stichting heeft als doelstelling:” De duurzame instandhouding en kwaliteit verbetering van het Nationaal Landschap Winterswijk in de ruimste zin van het woord”.

Beleidsplan

Rond Winterswijk zijn tal van erfgoederen (watermolens, religieus erfgoed, landgoederen, scholtenboerderijen, en talrijke andere waardevolle bebouwingen) die in een slechte staat van onderhoud verkeren. Meestal is de slechte onderhoudsstatus de verbeelding van een uiterst gecompliceerde onderliggende problematiek.

De Stichting probeert samen met de eigenaar een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van herstel met een duurzame toekomst voor hun bezit. Het begeleidingstraject begint met de planverkenning en planvorming. Vervolgens is het haalbaarheidsonderzoek een belangrijk onderdeel. Tenslotte is de realisatie van het plan het laatste onderdeel van het begeleidingstraject. Het is de taak van de Stichting de invulling en coördinatie van de verschillende onderdelen van het begeleidingstraject vorm te geven.( taakveld 1).

De Stichting kan optreden als projectinitiator, projectleider en / of projectbegeleider voor projecten die de doelstelling onderschrijven. Ook ondersteuning bij projectaanvragen is mogelijk. Tevens zal de Stichting promotionele activiteiten in het belang van het Nationaal Landschap Winterswijk ontwikkelen en ondersteunen. (taakveld 2).

Het in eigendom hebben van Natuur Schoon Wet (N.S.W.) landgoederen past in de doelstelling met nadrukkelijk behoud van de eigen identiteit. Ook onderhoud en beheer van objecten binnen het Nationaal Landschap via de Stichting behoort tot de taken.(taakveld 3).

Bestuurssamenstelling

De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan binnen de Stichting. Voorzitter van de Raad van Toezicht is mevrouw C. Stigter. Leden zijn de heren E.Schreurs en J.Hobbelink. De Raad van Toezicht vergadert 4 maal per jaar.

De Raad van Toezicht heeft de heer D.Willink benoemt als Voorzitter van het College van Bestuur. Hij is zelfstandig bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. Tevens is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Het voorzitterschap van het CvB is een parttime functie waarvoor hij een vergoeding ontvangt.

Het jaarverslag en de financiële verantwoording van de Stichting staan onder de kop Jaarverslagen onder De Stichting  van deze website.