window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Steengroeve Theater Winterswijk

Na jarenlange voorbereiding heeft de Stichting Steengroeve Theater Winterswijk haar premiere beleefd in augustus 2010. Zo is er een prachtige invulling gegeven aan een initiatief dat binnen de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk zijn oorsprong kent. Drie weergaloze avonden brachten telkens 3000 bezoekers in vervoering bij een prachtige voorstelling van Jesus Christ Superstar. Het betoverende natuurlijke decor, de professionele kwaliteiten van het symfonie orkest en het projectkoor stelden het WMT en de vele figuranten in de gelegenheid om ongekend te kunnen schitteren. Naast de foto’s staan er onder de kop nieuws nog recensies uit de dagbladen en kan ook op de site www.steengroevetheater.nl extra informatie gevonden worden.

Historische ontwikkeling

In Winterswijk heeft in de tachtigerjaren van de vorige eeuw een uiterst succesvolle opvoering van Die Zauberflöte in de oude Steengroeve plaats gevonden. Vele mensen van buiten- en binnen- Winterswijk kunnen zich deze betoverende avonden nog helder voor de geest halen. In het begin van deze eeuw is nogmaals geprobeerd het evenement te herhalen maar liepen de initiatiefnemers op meervoudige problemen vast.

In 2006 is er door de gemeente Winterswijk opdracht verstrekt aan Staring Advies een onderzoek te doen naar de mogelijke natuurbeschermings-belemmeringen van een evenement in de oude Steengroeve. Belangrijkste reden voor de opdracht is de visie dat Winterswijk zich door een groot regionaal/nationaal onderscheidend evenement beter op de kaart moet zetten. Ook kan hiermee het Nationaal Landschap Winterswijk een herkenbaar en onderscheidend gezicht krijgen. Uit de inventarisatie van Staring Advies kwam als slotconclusie dat een dergelijk evenement door de grote hoeveelheid – en complexe aard van de regelgeving feitelijk onmogelijk is in de groeve van Staatsbosbeheer.
Daarop is onderzocht of een dergelijk evenement in de zomervakantie in de groeve kan plaatsvinden waar ook de delfstoffenwinning plaats vindt. Uiteindelijk hebben de firma Ankerpoort (tegenwoordig Sibelco genaamd) en verschillende maatschappelijke vertegenwoordigers uit de winterswijkse gemeenschap zich achter dit idee geschaard.

Daarnaast is er binnen Het Nationaal Landschap Winterswijk een zeer frequente behoefte bij de toeristische bezoekers om de groeve beter te kunnen en mogen beleven. Daartoe kon men tot nu toe 1 maal per maand met een gids de groeve in. Helaas betekent dit in de praktijk dat vele bezoekers de groeve, met haar interessante vondsten, niet verder hebben kunnen ervaren.

Deze twee wensen zijn nu vervat in een mooi plan dat het Nationaal Landschap Winterswijk met een hoogwaardige toeristische voorziening verrijkt en daarnaast de mogelijkheid biedt een evenement van nationale allure in een betoverende omgeving voor het voetlicht te brengen. Het evenement kan in de toekomst eventueel uitgroeien tot een Steengroeve Festival en daarmee hét gezicht van het Nationaal Landschap Winterswijk worden.

Sibelco wil als eigenaar van deze groeve en de bijbehorende productielocatie meewerken aan het uitwerken van de plannen maar stelt hierbij dat het essentieel is dat de huidige- en toekomstige bedrijfsvoering niet worden gefrustreerd of onmogelijk gemaakt. Ook stelt het bedrijf dat de veiligheid van de bezoekers te allen tijden geborgd dient te zijn.

Huidige situatie

Het bedrijf Sibelco heeft enkele voor het publiek afgesloten groeven in het oosten van de gemeente Winterswijk. De oostelijkste groeve is van Staatsbosbeheer en wordt daarom niet meer gebruikt voor de ontginning. Deze groeve is in de ontwerpfase aangewezen als Natura 2000 gebied. De middelste groeve wordt momenteel in noordelijke richting afgegraven voor de winning van kalksteen. De zuidelijke zijde van deze middelste groeve wordt gebruikt voor de opslag van de afdeklaag (zand). Alle groeven worden separaat bij regen droog gehouden door middel van permanent opgestelde automatische pompen. Aan de oostelijke rand van de middelste groeve is in samenwerking met de Gemeente Winterswijk een uitzichtpunt gerealiseerd. Dit verschaft de bezoekers een prachtige blik in de werkzame groeve.

Bezoekerslocatie / Steengroeve Theater Winterswijk.

Toeristische bezoekersfunctie

Binnen het ontwikkelde plan willen we in de toekomst de grote groeve scheiden in een deel waar de delfstoffenwinning plaats vindt door Sibelco en een kleiner deel waar bezoekers het hele jaar door de groeve kunnen bezoeken en beleven. Via een wandelpad vanaf de zijde van het uitzichtspunt kunnen bezoekers dan op speciale dagen afdalen in het toeristische deel van de groeve.

Naast de maandelijkse excursies van de geologen vereniging zijn er tot in 2016 regelmatig rondleidingen geweest in en rond de groeve waarvoor u bij de VVV terecht kon.

In 2016 heeft Sibelco alle andere activiteiten dan het Steengroeve Theater in de groeve gestopt. Dit in verband met de veiligheid en aansprakelijkheid. Het Steengroeve Theater heeft haar verantwoordelijkheid zorgvuldig opgepakt en aangetoond aan de veiligheids-voorwaarden van Sibelco te kunnen voldoen. In de herfst van 2016 is daarom besloten dat het Steengroeve Theater door mag gaan met haar jaarlijkse activiteiten in de groeve.

Steengroeve Theater

Na maandenlange voorbereidingen met het grondwerk is in het voorjaar van 2010 de basis gelegd voor het Steengroeve Theater. Tijdens de bouwvakvakantie is het evenemententerrein ingericht met een podium en tribune voor 3000 bezoekers per avond. Naast het Theater zijn de overige voorzieningen als horeca en toiletten op het terrein ingericht. De speciale voorzieningen noodzakelijk voor het evenement zijn allen niet permanent.

De Stichting Steengroeve Theater Winterswijk heeft als doelstelling elke zomer een culturele activiteiten in het Steengroeve Theater te organiseren maar ook het evenemententerrein door het jaar heen te beheren en open te stellen voor bezoekers. Daarnaast wil de stichting bezoekers aangenaam verrassen hoe sterk wij “uit de hoek kunnen komen” en de deelnemers onderling verbinden en trots maken op het resultaat.
Na Jesus Christ Superstar in 2010 heeft de Stichting Steengroeve Theater in 2011 Oersprong georganiseerd. Oersprong was een theaterfestival met bijzonder theater op 4 verschillende locaties in/bij de groeve en een spectaculaire slotshow.
In 2013 stond Symfonia – van House tot Strauss op het programma. The Wall in 2014 heeft iedereen versteld doen staan. In augustus 2015 stond Symfonia II – van Bach tot Van Buuren op het programma. In het jaar dat Shakespeare 400 jaar geleden was overleden bracht het Steengroeve Theater een Midzomernachtsdroon – MZN8D waarvoor ik u graag naar www.steengroevetheater.nl verwijs. In 2017 wil ze CINEMA presenteren.