Jaarverslag 2014

Onder het tabblad “de Stichting” staat onder het kopje “Informatie inzake de Anbi-status” de toelichting op de verschillende taakvelden. In het Jaarverslag 2014 treft u de de verantwoording per taakveld aan.

Inleiding

In juni 2008 is de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk opgericht met als doelstelling: De duurzame instandhouding en kwaliteitverbetering van het Nationaal Landschap Winterswijk in de ruimste zin van het woord. Rond Winterswijk zijn tal van erfgoederen (watermolens, religieus erfgoed, landgoederen, scholtenboerderijen, en talrijke andere waardevolle bebouwingen) die in een slechte staat van onderhoud verkeren. Meestal is de slechte onderhoudsstatus de verbeelding van een uiterst gecompliceerde onderliggende problematiek. De Stichting probeert samen met de eigenaar een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van herstel met een duurzame toekomst voor hun bezit. Het begeleidingstraject begint met de planverkenning en planvorming. Vervolgens is het haalbaarheidsonderzoek een belangrijk onderdeel. Tenslotte is de realisatie van het plan het laatste onderdeel van het begeleidingstraject. Het is de taak van de Stichting de invulling en coördinatie van de verschillende onderdelen van het begeleidingstraject vorm te geven.( taakveld 1). De Stichting kan optreden als projectinitiator, projectleider en / of projectbegeleider voor projecten die de doelstelling onderschrijven. Ook ondersteuning bij projectaanvragen is mogelijk. Tevens zal de Stichting promotionele activiteiten in het belang van het Nationaal Landschap Winterswijk ondersteunen. (taakveld 2). Eigendom van Natuur Schoon Wet (N.S.W.) landgoederen past in de doelstelling met nadrukkelijk behoud van de eigen identiteit. Ook onderhoud en beheer van objecten binnen het Nationaal Landschap via de Stichting behoort tot de taken.(taakveld 3). Organisatie. De Raad van Toezicht heeft drs. D.L.Willink benoemt als Voorzitter van het College van Bestuur. Hij is zelfstandig bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. Tevens is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan binnen de Stichting. De raad staat onder voorzitterschap van mevr. C. Stigter. Daarnaast zijn J.Hobbelink, B.Geurkink en E. Schreurs lid van de Raad van Toezicht. Zij houden toezicht op het beleid en het functioneren van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken. Zij vergadert daartoe minimaal vier maal per jaar. Bij de invulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting.

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben in 2014 drie maal vergaderd. De heer Willink heeft sinds 2012 zijn werkzaamheden voor de Stichting terug gebracht tot gemiddeld 2 dagen per week. De Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk is door de belastingdienst met terugwerkende kracht per 4 juni 2008 als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend. Hierdoor hoeft er over schenkingen geen belasting te worden betaald en zijn giften voor de schenker fiscaal aftrekbaar. Werkzaamheden binnen de verschillende taakvelden. Taakveld 1; Behoud en herstel cultuurhistorisch erfgoed. Villa Mondriaan. Nadat HKH Prinses Beatrix Villa Mondriaan op 21 mei 2013 onder grote belangstelling heeft geopend, is er in 2014 een uitbreiding voor moderne kunst gerealiseerd aan de achterzijde en heeft de voltooiing van het pand Zonnebrink 4 plaatsgevonden. De bouwtechnische accenten zijn daarbij weer zichtbaar gemaakt. BOS Project. In 2010 heeft de Familie Everding besloten het Bleekhuis niet te willen herbouwen. De Projectgroep heeft echter de ambitie om het Bleekhuis te herbouwen gehandhaafd. Openstelling van de bleekweide en de dijk naar de Gulle Waard is door de familie Everding ook voor de toekomst toegezegd. De gemeente heeft toegezegd zeker in 2014 en 2015 de projectgroep nog te blijven faciliteren. Het Oliemolen-Korenmolen project is in 2014 vlot getrokken doordat het Waterschap nu actief bereid is te participeren. De plannen zijn door ontwikkeld en er is hard gewerkt om de subsidie te kunnen behouden. Het gecompliceerde project vergt veel overleg ten aanzien van de planontwikkeling, de vergunningen, de project coördinatie, financiële verantwoordelijkheden en de uitvoering. Er hebben informatiebijeenkomsten met de buurt plaats gevonden in voorbereiding van de feitelijke uitvoering in 2015. Het Strandbad heeft opnieuw een succesvol seizoen achter de rug waarbij het beheer volledig in handen van de Stichting Beheer Strandbad was. Het seizoen is met een positief saldo afgesloten. Er hebben ongeveer 20.000 zwemmers van het Strandbad genoten. In samenwerking met de Gemeente, de familie Everding en de familie Willink heeft de Stichting opdracht verstrekt voor het archeologisch onderzoek op de beide Plekenpollen. De uitvoering wordt in de loop van 2015 verwacht. Binnen Taakveld 2 komt het BOS project binnen de Stichting opnieuw aan de orde. De rol van de Stichting binnen het project Veldoven aan de Winkelstegge wordt onder taakveld 2 besproken. Taakveld 2; Versterking van het Nationaal Landschap Winterswijk. Steengroeve Gebied. Dit project heeft een meervoudige doelstelling. Enerzijds bestaat het streven op termijn een bezoekerslocatie onder in de steengroeve te realiseren die bijvoorbeeld via een imposante trap het hele jaar door toegankelijk wordt. Dit is geen feitelijk gebouw maar een plek met bijvoorbeeld picknick tafels waarin men het hele jaar door de groeve kan ervaren en zoeken naar fossielen, bijzondere stenen of ‘Winterswijks goud’. Steengroeve Theater. Als initiatiefnemer van het project is in 2009 de Stichting Steengroeve Theater Winterswijk opgericht. Deze Stichting stelt zich ten doel de regio met een uniek evenement op een onderscheidende locatie beter in beeld te brengen en daarmee ook de deelnemers onderling te verbinden. De eigen identiteit hopen we hiermee te versterken. De diensten van voorzitter van het college van bestuur wordt door de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap aan de Stichting Steengroeve Theater ter beschikking gesteld. Daarnaast zitten nog M.Joldersma, I. van Empel , H. Hegeman, R. Jansen en A. Westerveld in het Bestuur. Het is duidelijk dat de organisatie elk jaar verder professionaliseert. De reputatie van het Steengroeve Theater is na Jesus Christ Superstar, Oersprong, Symfonia met The Wall in 2014 opnieuw gegroeid. Het is voor de eerste maal gelukt een extra voorstelling te geven en daarmee zijn dit jaar ruim 10.000 bezoekers ontvangen. Van deze bezoekers komt één derde van buiten de Achterhoek en zij besteden rond de voorstellingsdagen circa een half miljoen euro in de regio. De voorbereidingen voor de voorstelling van 2015 ‘Symfonia: Van Bach tot Van Buuren’ zijn dit jaar gestart. Terra Temporalis. Om haar ambitie voor een museum bij de steengroeve een serieus gezicht te geven is in 2013 de Stichting Terra Temporalis opgericht. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld eerst een beperkt bezoekerscentrum (als pilotproject) te realiseren waarin alle betrokken partijen met elkaar kunnen gaan samenwerken en gelijktijdig met de voorbereidingen voor een bidbook te starten. Door de terugtrekking van Tom van Beek is de stichting in 2014 een zoektocht naar een nieuwe locatie voor het bezoekerscentrum gestart en heeft die ook gevonden. Rondleidingen in en rond de groeve. Het team gidsen is dit jaar uitgebreid vanwege de grote vraag. Het hele jaar door is er belangstelling voor de rondleidingen met een duidelijke piek in de periode van april tot oktober. Opvallend is dat vooral bezoekers van buiten de regio belangstelling hebben en de bewoners uit de regio de rondleidingen nog niet echt ontdekt hebben. Steengroeve Convenant. Na de uiterst succesvolle schetsschuit bijeenkomst van juni 2012 is de stuurgroep van de Convenant (J.v.Reenen (DLG), A. Vedder (gemeente) en D.Willink) verder gegaan met het resultaat. Dat heeft in december 2013 tot een bijeenkomst geleid met alle betrokkenen over een mogelijke verlegging van de Steengroeveweg. Het aangepaste plan voor de wegverlegging is uitgewerkt en in 2014 met de buurt besproken. Via de Structuurvisie wil de gemeente dit plan nu in haar beleid verankeren. Veldoven. Binnen dit project heeft de Stichting in 2013 de ontbrekende gelden kunnen werven bij een 4 tal partijen. De Raad van Toezicht heeft de Veldoven op een excursie bezocht waar de eigenaresse ons een toelichting op het project heeft gegeven. De eerste archeologische afgravingen hebben eind 2013 plaatsgevonden en zijn in 2014 vervolgd. Over de hele afgraving heen is een bijzonder bouwwerk gerealiseerd waarmee de conservering geborgd wordt. Bovendien is extra informatie over het bakproces aangebracht. Ook de directe omgeving is aangepakt waardoor het verhaal van de plek optimaal tot zijn recht komt. BOS Project. Ook dit jaar zijn er rondleidingen verzorgd door het BOS project gebied. Binnen de Projectgroep van het BOS Project heeft de Stichting de rondleidingen geïnstitutionaliseerd. Er is een basispakket met verschillende uitbreidingsmogelijkheden ontwikkeld waarvan nog maar beperkt gebruik wordt gemaakt. De verwachting bestaat dat het aantal rondleidingen weer zal toenemen als de herstelwerkzaamheden aan de Oliemolen en de Berenschots watermolen zullen starten. Schaapskudde. Om de schaapskudde binnen het Nationaal Landschap Winterswijk duurzaam te verankeren is de Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek opgericht. Regelmatig doen zich weer nieuwe bedreigingen van de continuïteit van de kudde voor. Samen met enkele anderen is de hulp aangeboden om een stabielere weg naar de toekomst te vinden. De Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk heeft daarbij de focus op een geschikte huisvesting. In 2014 hebben eerste gesprekken met Natuurmonumenten plaatsgevonden over huisvesting op het Mentink. De eerste verwachtingen zijn hoopgevend. Taakveld 3; Eigendom of beheer van waardevol bezit. Binnen dit taakveld hebben enkele verkennende gesprekken plaats gevonden met mogelijke toekomstige partijen. Dit is een taakveld waarbinnen het duidelijkst de lange termijn visie van belang is.