Jaarverslag 2013

Onder het tabblad “De Stichting”staat onder het kopje “Informatie inzake de ANBI status”de toelichting op de verschillende taakvelden. Hier onder treft u het jaarverslag aan met een opsomming per taakveld.

Taakveld 1; Behoud en herstel cultuurhistorisch erfgoed

Villa Mondriaan

Nadat eind 2012 het pand Zonnebrink 2 in opdracht was verworven heeft de Stichting de verbouwing / nieuwbouw van Zonnebrink 2 en 4 mogen begeleiden en daarvoor haar medewerker ter beschikking gesteld. Op 21 mei 2013 heeft HKH Prinses Beatrix Villa Mondriaan onder grote belangstelling geopend. Villa Mondriaan heeft een uiterst succesvol eerste seizoen achter de rug en heeft daarom op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente de “100% Winterswijk trofee” gewonnen.

BOS Project

Het Oliemolen-Korenmolen project heeft in 2013 een grote wending gemaakt. Het Ministerie heeft de Woonplaats gedwongen de oliemolen in de verkoop te zetten waarna ook de Korenmolen te koop werd gezet. De Stichting heeft zich hard gemaakt het project te redden door op zoek te gaan naar een belangstellende voor het totale project. Gezien de ter beschikking gestelde subsidie van de Provincie is dat zeker de moeite waard. Na enkele afwijzingen is een belangstellende gevonden in de Heer H. Jansen. Namens de Heer Jansen is een voorlopige koopovereenkomst voor beide objecten overeengekomen. Na een moeilijke periode lijkt het herstel in 2014 te kunnen starten.

Het Strandbad heeft een succesvol seizoen achter de rug waarbij het beheer voor het eerst volledig in handen van de Stichting Beheer Strandbad was. Het seizoen is met een positief saldo afgesloten. Er hebben bijna 20.000 zwemmers van het Strandbad genoten.

Binnen Taakveld 2 komt het BOS project binnen de Stichting opnieuw aan de orde. De rol van de Stichting binnen het project Veldoven aan de Winkelstegge wordt onder taakveld 2 besproken.

Taakveld 2; Versterking van het Nationaal Landschap Winterswijk

Steengroeve Project

Dit project heeft een meervoudige doelstelling. Enerzijds bestaat het streven op termijn een bezoekerslocatie onder in de steengroeve te realiseren die bijvoorbeeld via een imposante trap het hele jaar door toegankelijk wordt. Dit is geen feitelijk gebouw maar een plek met bijvoorbeeld picknick tafels waarin men het hele jaar door de groeve kan ervaren en zoeken naar fossielen, bijzondere stenen of “Winterswijks goud”.

Als initiatiefnemer van het project is in 2009 de Stichting Steengroeve Theater Winterswijk opgericht. Deze Stichting stelt zich ten doel de regio op een unieke wijze op een onderscheidende locatie beter in beeld te brengen en daarmee ook de deelnemers sterker te verbinden. De eigen identiteit hopen we hiermee te versterken. In de bouwvakvakantie mag de Stichting Steengroeve Theater het terrein gebruiken om een evenement met boven regionale uitstraling te organiseren. Sinds het succes van Jesus Christ Superstar in 2010 is de grootste winst dat iedereen nu de potentie van deze locatie voor Winterswijk onderkent. Na de voorstelling Oersprong in 2011 is het in 2013 opnieuw gelukt een onderscheidend evenement, ditmaal “Symfonia- Steengroeve in Concert” genaamd, te organiseren. Dat jaar zijn ruim 6000 bezoekers in de groeve ontvangen. De waardering voor het evenement wordt steeds groter wat onder andere ook blijkt uit de grote bereidheid van het bedrijfsleven om te participeren/steunen. De hele organisatie raakt elk jaar beter op elkaar ingespeeld en leert duidelijk van het verleden.De Stichting stelt haar medewerker ter beschikking om de taak van voorzitter van het Steengroeve Theater te vervullen.

Terra Temporalis

Om haar ambitie voor een museum bij de steengroeve een serieus gezicht te geven is in 2013 de Stichting Terra Temporalis opgericht. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld eerst een beperkt bezoekerscentrum (als pilotproject) te realiseren waarin alle betrokken partijen met elkaar kunnen gaan samenwerken en gelijktijdig met de voorbereidingen voor een bidbook te starten. De voorzitter van de Stichting Terra Temporalis wordt door de stichting ter beschikking gesteld.

Rondleidingen in en rond de groeve

Op verzoek van de Stichting 100 % Winterswijk heeft onze stichting de organisatie van rondleidingen in en rond de groeve opgepakt. In een circa 2 uur durende rondleiding wordt het ontstaan van het Nationaal Landschap Winterswijk toegelicht en het verhaal van alle partners van de Steengroeve Convenant verteld. In 6 maanden zijn 17 rondleidingen gegeven met ruim 330 bezoekers. De samenwerking tussen 100 % Winterswijk, Sibelco, het team van gidsen en de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk is zo goed verlopen dat wij dit in 2014 willen continueren.

Steengroeve Convenant

Na de uiterst succesvolle schetsschuit bijeenkomst van juni 2012 is de stuurgroep van de Convenant (J.v.Reenen (DLG), A. Vedder (gemeente) en D.Willink) verder gegaan met het resultaat. Dat heeft in december tot een bijeenkomst geleid met alle betrokkenen over een mogelijke verlegging van de Steengroeveweg. Het tempo werd in 2013 gedicteerd door de afronding van de Turboverkaveling Winterswijk Oost. Hopelijk kan dit na de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2014 weer snel worden opgepakt.

Veldoven

Binnen dit project heeft de Stichting in 2013 de ontbrekende gelden kunnen werven bij een 4 tal partijen. De eerste archeologische afgravingen hebben eind 2013 plaatsgevonden en zeer boeiende informatie bloot gelegd. Welstand is inmiddels akkoord gegaan met een nieuw voorstel voor de overkapping die in 2014 gerealiseerd moet gaan worden.

BOS Project

Ook dit jaar zijn er vele rondleidingen verzorgd binnen het BOS project gebied. Binnen de Projectgroep van het BOS Project heeft de Stichting de rondleidingen vorm gegeven. Er is een basispakket met verschillende uitbreidingsmogelijkheden ontwikkeld. In samenwerking met de Stichting Marketing Winterswijk is hiervoor passend promotiemateriaal gemaakt. Als in de loop van 2014 de restauratie van de oliemolen-korenmolen start verwachten wij extra belangstelling.

Taakveld 3; Eigendom of beheer van waardevol bezit

Met meerdere partijen is over dit taakveld gesproken maar vooralsnog heeft dit niet tot concrete afspraken geleid. Financiële verantwoording. In 2013 heeft de Stichting een positief resultaat gedraaid van 15.715 euro. Ook de vermogenspositie is in 2013 positief geworden. Daar binnen zijn enkele geoormerkte budgetten. De Raad van Toezicht ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het financieel jaaroverzicht 2013 is separaat te vinden onder de kop Nieuws.