window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Financieel Jaarverslag Stichting Erfgoed & NLW 2018

In haar vergadering van 27 mei 2019 heeft de Raad van Toezicht de jaarcijfers 2018 vastgesteld.

In 2018 heeft de Stichting een verwacht negatief resultaat gedraaid. Dit is het gevolg van de verhoogde arbeidsinzet en enkele openstaande facturen. De Stichting had hier op geanticipeerd en kan dit tekort uit eigen middelen opvangen.

De omzet in 2018 bedroeg 58.259 euro en na aftrek van de kosten groot 73.629 euro resteert een negatief resultaat van 15.370 euro. Dit bedrag is in mindering gebracht van het vermogen. Hier onder treft u de balans per 31 december 2018 aan met enkele geoormerkte reserves .

Balans per 31 december 2018.

Inventaris1.029Stichting vermogen83.099
Liquide middelen60.208Resultaat– 15.370
Te vorderen omzet bel.3.661Nog te betalen kosten182
Vorderingen en overl. activa8.507Reservering BOS Project515
Reservering Steengroeve1.977
Reservering St. Terra Temp.3.000
_______+_______+
73.40473.404