Financieel Jaarverslag 2023

Financieel Jaarverslag 2023

In haar vergadering van 3 juni 2024 heeft de Raad van Toezicht het Financieel Jaarverslag vastgesteld. Er is een vordering omzetbelasting opgenomen vanwege het niet BTW plichtig blijken van de rondleidingen in de steengroeve. De Belasting Dienst heeft dit inmiddels voor meerdere jaren bekrachtigd. Het nadelig resultaat is in mindering gebracht op het vermogen.

Balans per 31 december 2023

2023    2022    2023    2022
Inventaris00Stichting vermogen15.10823.047
Debiteuren00Resultaat-10.140-7.938
Vorderingen en overlopende activa00Crediteuren00
Omzetbel. te vorderen    8.7871.736Nog te betalen kosten215207
Liquide middelen         1114.094Reservering BOS Project515515
Overige schulden            3.1000
_______+ _______+
8.79815.8308.79815.830