window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Financieel Jaarverslag 2022

Financieel Jaarverslag 2022

De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 8 mei 2023 het financieel jaarverslag vastgesteld. Het beperkt negatieve resultaat is op het vermogen in mindering gebracht.

Balans per 31 december 2022

2022    2021   20222021
Inventaris00Stichting vermogen23.04736.499
Resultaat-7.938-13.452
Debiteuren03.703Crediteuren0163
Vorderingen en overlopende activa06.000Nog te betalen kosten207181
Omzetbel. te vorderen    1.736764         Reservering BOS Project515515
Liquide middelen         14.09413.440Reservering Steengroeve              00
Reservering St. Terra Temp.        00
_______+ _______+ _______+_______+
15.83023.90715.83023.907