window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Financieel Jaarverslag 2021

Financieel Jaarverslag 2021

De Raad van Toezicht heeft de jaarcijfers 2021 in haar tweede vergadering van dit jaar vastgesteld. De Stichting heeft in 2021 een negatief resultaat behaald dat in mindering is gebracht op het vermogen.

Balans per 31 december 2021

2021    2020   20212020
Inventaris0343Stichting vermogen36.49962.429
Resultaat-13.452-25.930
Debiteuren3.7030Crediteuren163            0
Vorderingen en overlopende activa6.0008.507Nog te betalen kosten181142
Omzetbel. te vorderen    7643.339         Reservering BOS Project515515
Liquide middelen         13.440         27.867Reservering Steengroeve              07.319
Reservering St. Terra Temp.        0-4.420
_______+ _______+ _______+_______+
23.90740.05523.90740.055